องค์การบริหารส่วนตำบล คลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร