หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
   
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์
 
 
"ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี สงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส
เสริมสร้างสุขภาวะดีมีการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคมธรรมาภิบาลสมานฉันท์
มุ่งมั่นพัฒนาสิ่งแวดล้อม เตรียมพร้อมสู่อาเซียน"
วิสัยทัศน์ อบต.คลองคะเชนทร์
 
 
พันธกิจ
   
 

พัฒนาศักยภาพองค์กรที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา

จัดให้มีและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ดีต่อความต้องการของประชาชน

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงผู้ประสบภัย ทั้งในด้านสุขภาพ สวัสดิการสังคมสงเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ อย่างทั่วถึง

ส่งเสริม สนับสนุนการรวมกลุ่มมวลชนในรูปแบบต่างๆ อย่างเข้มแข็ง

ส่งเสริมศาสนา จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาศักยภาพองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการ พร้อมทั้งกระบวนการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารจัดการและความต้องการของประชาชน

ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล ตลอดจนพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานร่วมกันและเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนให้เข้มแข็ง

ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาแหล่งน้ำที่ตื้นเขิน โดยการขุดลอกคูคลอง จัดทำฝายกั้นน้ำและอื่นๆ เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้

ส่งเสริมกระบวนการให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนากลไกการสร้างการมีส่วนร่วม

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตร

ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีระบบ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านการศึกษา
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในมิติต่างๆ ทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบขั้นพื้นฐานทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต. โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ให้มีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบให้กับเด็ก นักเรียน และเยาวชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา

การจัดทำแผนแม่บทชุมชน

จัดให้มีระบบไฟฟ้าสาธารณะ ให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมต่างๆ ทั้งถนน สะพาน ตลอดจนการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร

จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรให้มีน้ำใช้อย่างทั่วถึง

จัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำในพื้นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัย เพื่อบำบัดน้ำเสียป้องกันน้ำท่วม

จัดให้มีการจัดการด้านการจราจร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาประสิทธิภาพงานสาธารณสุข คุณภาพชีวิต
และสวัสดิการสังคม
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมสนับสนุนจัดให้มีสวัสดิการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

จัดให้มีการให้ความรู้ ป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตประชาชนในรูปแบบการสงเคราะห์ และการจัดสวัสดิการต่างๆ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนา ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการและวิธีอื่น เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงขึ้น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
การพัฒนาด้านกิจการสตรี เยาวชน และการรวมกลุ่มอาชีพ
ในรูปแบบต่างๆ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่

ส่งเสริมสนับสนุนการให้ความรู้ภาคการเกษตร ตลอดจนการบริหารจัดการภาคการเกษตร

ส่งเสริมและสนับสนุนการลกรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้คมในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 8
การพัฒนาด้านศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและในโอกาสต่างๆ

ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 9
การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความสมานฉันท์ และ
ความสามัคคีของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร ยึดหลักธรรมาภิบาลบริหารราชการตามหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ส่งเสริมการบริหารงานอบต. ให้เป็นไปด้วยดีระหว่างท้องถิ่น ท้องที่
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ : 056-990242 โทรสาร : 056-990242

 
จำนวนผู้เข้าชม 3,882,569 เริ่มนับ 24 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-990242
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ :
IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10